Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

De Bosch en Hovenschool biedt de kinderen naast het ‘gewone’ onderwijsprogramma een aantal extra activiteiten aan. Omdat deze activiteiten niet tot het gewone lesprogramma behoren, worden deze niet gefinancierd door het ministerie van OC&W, de gemeente Heemstede of Twijs. De kosten voor deze activiteiten worden op vrijwillige basis gedragen door de ouders van de kinderen van de Bosch en Hovenschool.

Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen de activiteitenbijdrage enerzijds en de investeringsbijdrage anderzijds. Beide bijdragen worden ontvangen en beheerd door de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool (‘De Stichting’). De Stichting is opgericht in 2004, is volledig onafhankelijk en legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ontvangen bijdragen. Het bestuur van De Stichting wordt gevormd door de ouderleden van de Medezeggenschapsraad en de voorzitter en penningmeester van de Oudercommissie. Het beheer van de bijdragen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De betaling van beide bijdragen is vrijwillig. Zonder deze bijdragen kunnen de extra activiteiten en materialen niet bekostigd worden. Hieronder worden beide bijdragen in het kort toegelicht:

Met de activiteitenbijdrage worden de kosten gedekt van het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, sportactiviteiten, het schoolreisje, het eindfeest en culturele activiteiten zoals een bezoek aan een museum of de zorgboerderij. Hierover leest u meer onder de kop “De Oudercommissie” op deze website.

De investeringsbijdrage wordt gebruikt voor zaken die structureel toegevoegde waarde bieden aan alle kinderen van de school en voor de omgeving en waarvoor geen financiering van het rijk, de gemeente of Twijs verkregen kan worden. Jaarlijks dient de directeur van onze school een aanvraag in namens de diverse belanghebbenden binnen de school. Na toetsing door De Stichting worden de goedgekeurde onderdelen door De Stichting bekostigd.

De directeur en het team (met eventueel input vanuit ouders) overleggen over investeringen welke alle leerlingen ten goede komen en die vanuit bestaande budgetten moeilijk te regelen zijn. De directeur moet eerst alle andere mogelijke budgetten onderzoeken voordat het in aanmerking komt voor het investeringsbudget. De directeur levert uiteindelijk een (gebundelde) investeringsaanvraag aan bij de Stichting, die de aanvraag beoordeelt.

De Investeringsbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool. Met ingang van schooljaar 2022–2023 is de ouderbijdrage verhoogd, nadat deze jaren onveranderd is gebleven, en vastgesteld op € 120,- per kind
(€ 65,- voor de activiteitenbijdrage en € 55,- voor de investeringsbijdrage). Voor kinderen die na de kerst instromen is de activiteitenbijdrage €50,-.

Heeft u een goed idee waarvoor een grote investering nodig is en die de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind ten goede komt? Laat het de directeur weten!

ANBI

De Stichting heeft sinds 2018 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiermee is de jaarlijkse investeringsbijdrage (niet de activiteitenbijdrage) onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Als de gift zakelijk gedaan wordt, dan mag dit bedrag van de winst worden afgetrokken. Sommige ouders hebben ervoor gekozen om (een deel van) het fiscale voordeel ten gunste te laten komen aan De Stichting. Voor ouders die nog geen gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke Gift, maar hier toch voordeel in zien, bestaat de mogelijkheid om de investeringsbijdrage op deze manier te voldoen (raadpleeg de details hieronder).

Informatieblad_ANBI_status_St._Vrienden_Bosch_en_Hovenschool.pdf

Overeenkomst_Periodieke_gift_Vrienden_Bosch_en_Hovenschool.docx

Om aan de eisen van de ANBI-status te voldoen heeft de Stichting hieronder de relevante informatie opgenomen.

Doelstelling
Het doel van de Stichting is het werven van gelden ten behoeve van de Christelijke Basisschool “Bosch en Hovenschool“ gevestigd in de gemeente Heemstede. Deze financiële middelen worden aangewend om een bijdrage te leveren aan het bevorderen of vergemakkelijken van het onderwijs en (na) schoolse activiteiten in de ruimste zin des woords.

Statuten

scan_afschrift_akte_statutenwijziging.pdf

Bestuur van de Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool 

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit de oudergeleding van de MR en een vertegenwoordiging van de ouderleden van de Oudercommissie en bestaat uit de volgende leden:

Sander Kranenburg (voorzitter)
Otto (penningmeester)
Albert Kassies (secretaris)
Marjolein van Hooijdonk
Carin de Meel - Biemond

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.

Meerjaren beleidsplan 2022-2026

St._Vrienden_BHS_beleidsplan_2022_2026_ANBI.PDF

Jaarverslagen

Schooljaar 2022-2023

Jaarverslag_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2022_2023.PDF

Schooljaar 2021-2022

Jaarverslag_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2021_2022_definitief.PDF

Schooljaar 2020-2021

Jaarverslag_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2020_2021.PDF

Schooljaar 2019-2020

Jaarverslag_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2019_2020_1.pdf

Schooljaar 2018-2019

Definitief_jaarverslag_2018_2019_Stichting_Vrienden_Bosch_en_Hovenschool.pdf

Schooljaar 2017 – 2018
jaarverslag_invesesteringsbijdrage_2017_2018.pdf

Jaarverslag_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2017_2018.docx

Schooljaar 2016-2017

Verslag_van_de_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool_2016_2017_....pdf

Financi_le_verantwoording_Stichting_Vrienden_van_de_Bosch_en_Hovenschool....pdf

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.

Algemene Informatie

Naam: Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

RSIN/fiscaal nummer: 813937279

KVK nummer: 34216016

Email: vriendenboschenhovenschool@gmail.com

Website: https://boschenhovenschool.nl/onze-school/stichting-vrienden-van-de-bosch-en-hovenschool/