Visie op onderwijs en leerlingzorg

De zorgstructuur op de Bosch en Hovenschool

Op de Bosch en Hovenschool streven we ernaar om elke leerling het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Zo presteert elke leerling optimaal en ontwikkelt eigen kwaliteiten. Om de ontwikkeling van ieder kind goed te blijven volgen, is op school een zorgstructuur opgezet.

De leerling in beeld

De ontwikkeling van de leerlingen op de Bosch en Hovenschool wordt gedegen gevolgd zodat we onze leerlingen goed in beeld hebben en hun ontwikkeling nauwlettend kunnen blijven volgen. Door het observeren van kinderen tijdens de instructie en het verwerken van opdrachten, hebben leerkrachten al een goed beeld van de ontwikkeling en werkhouding van een leerling. Hoe is de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en de concentratie van een leerling. In de groepen 1 en 2 wordt dit o.a. met behulp van het volgsysteem KIJK gedaan. Vanaf de groepen 3 zijn, naast de klassenobservaties, de toetsen die bij de methodes horen een goede informatiebron.

Daarnaast hanteert de school het leerlingvolgsysteem van CITO (CITO LOVS). Gedurende de gehele schoolperiode worden kinderen getoetst, waardoor de ontwikkeling van leerlingen optimaal te volgen is. Signalen die stagnering van de ontwikkeling aangeven, worden direct opgepakt. Dit wordt gedaan na methodegebonden toetsen, de Cito resultaten en de observatie in de klas.

Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook het welbevinden van elke leerling gevolgd. In de groepen 1 en 2 wordt ook hiervoor KIJK ingezet. Tevens wordt 2x per jaar een observatielijst ingevuld met Scol voor de groepen 2 t/m 8. Het tweejaarlijks afnemen van een observatielijst geeft een inhoudelijk beeld van een leerling en van een klas over de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling en de groepssamenstelling op sociaal emotioneel vlak.

Groepsoverzicht en groepsplannen

Aan het begin en op de helft van het schooljaar stelt de groepsleerkracht, eventueel in samenwerking met de IB-er, een groepsplan op voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen (groep 3-5) en begrijpend lezen (groep 6-8). Deze plannen worden opgesteld met gegevens die verkregen zijn d.m.v. toetsen (zowel de Cito-toetsen als de methodegebonden toetsen), observaties en het groepsoverzicht. In een groepsoverzicht zet de groepsleerkracht voordat die aan de groepsplannen gaat beginnen, alle nodige informatie op een rij. Vervolgens worden de groepsplannen gemaakt waarin alle kinderen genoemd worden. In het groepsplan worden alle kinderen van de groep verdeeld in 3 groepen. Namelijk:

 • De plusgroep: Deze kinderen kunnen meer aan dan het basisprogramma en krijgen kortere instructie aangeboden en extra uitdagende stof. De plusgroep is niet hetzelfde als de plusklas (meer informatie over de plusklas is te vinden onder punt meer begaafde leerlingen.)
 • De basisgroep: Deze kinderen volgen het basisprogramma. Zij volgen de gehele instructie en maken alle opdrachten.
 • De breedtegroep: Deze kinderen hebben extra instructie nodig bovenop het basisprogramma. Deze kinderen krijgen van de leerkracht en/of RT-er dan ook extra hulp bij het inoefenen van nieuwe stof.

Aangezien er voor drie verschillende vakgebieden een groepsplan wordt gemaakt, kunnen de groepen per plan variëren (als een kind bijvoorbeeld bijzonder sterk is in rekenen maar niet in de andere vakgebieden, dan kan het wel in de plusgroep van rekenen komen, maar niet in die van een ander vakgebied). In een groepsplan is duidelijk zichtbaar wat de beginsituatie van elk kind is, wat het doel voor de aankomende periode is, welk materiaal gebruikt wordt en hoe dit georganiseerd wordt en op welke manier dit uiteindelijk wordt geëvalueerd.

Leerlingbesprekingen

Minimaal 3x per jaar hebben alle groepsleerkrachten een leerlingbespreking met de intern begeleider. Tijdens deze besprekingen wordt gezamenlijk gekeken naar de individuele- en groepsontwikkeling op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van groepsoverzichten en groepsplannen, observatiegegevens, toetsgegevens en -analyses. Met deze gegevens weten we of het gegeven onderwijs nog aansluit bij de individuele leerling of de groep en kunnen er zo nodig aanpassingen gemaakt worden.


Onderwijskalender

Onder het kopje ‘Visie op zorg’ staat uitgebreid beschreven hoe de zorg op de Bosch en Hovenschool is georganiseerd. In deze onderwijskalender staat alles per maand op een rij. Bij de zorgstructuur kunt u lezen wat bepaalde begrippen inhouden. De toetsen staan apart vermeld in de toets kalender.

September:

 • Kennismakingsgesprekken: De leerlingen van groep 3 t/m 7 hebben samen met (één van) hun ouders een kennismakingsgesprek met de leerkracht.
 • Leerkrachten maken groepsplannen voor (begrijpend of technisch) lezen, spelling en rekenen en stellen een groepsoverzicht op. Onder het kopje ‘Visie op zorg’ kun u verdere uitleg over de groepsplannen en het groepsoverzicht vinden.
 • Afname IEP advieswijzer leerlingen groep 8.

Oktober:

 • Eerste ronde tussengesprekken: Leerkrachten hebben een extra gesprek met ouders van leerlingen waarvan we de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling extra goed in de gaten houden. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Klassenbezoek: Voor de leerlingbespreking komt de IB-er in de klas kijken n.a.v. een observatievraag van de leerkracht.
 • Leerlingbespreking: De leerkrachten bespreken alle leerlingen met de IB-er. Tevens worden de groepsplannen en de overdracht (van de vorige leerkracht van de groep) besproken.

November:

 • Voorlopig adviesgesprekken: De leerlingen van groep 8 krijgen hun voorlopig advies.
 • Invullen van Kijk (leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Invullen van Scol (sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van de groepen 2 t/m 8.
 • 10-minutengesprekken groep 1 en 2

Januari/Februari:

 • Citotoetsen worden afgenomen.
 • Evaluatie groepsplannen, maken van nieuwe groepsplannen en groepsoverzichten (cognitief en sociaal emotioneel) door de leerkrachten.
 • Klassenbezoek van de IB-er voor de leerlingbespreking.
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en ib-er. Ook nu worden de leerlingen en groepsplannen besproken. Tevens worden de citoresultaten van januari doorgenomen.
 • Tweede ronde tussengesprekken tussen ouders en leerkrachten. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Februari/Maart:
 • Adviesgesprekken: De leerlingen van groep 8 krijgen het advies voor het voorgezet onderwijs.
 • Eerste rapport en bijbehorende 10-minutengesprekken. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Invullen van Scol (sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem) door de leerkrachten van de groepen 2 t/m 8.
 • Analyseren van de Citotoetsen van januari door de directeur en IB-er. Uit deze analyse komen zorgsignalen die tevens worden besproken met het bestuur.

April:

 • IEP eindtoets voor de leerlingen van groep 8.

Mei:

 • Citotoetsen worden afgenomen.
 • Her-overweging groep 8.
 • Invullen van Kijk door de leerkrachten van groep 1 en 2.
 • Na invullen van Kijk: evalueren van oude groepsplannen en maken van nieuwe groepsplannen voor groep 1 en 2.
 • Derde ronde tussengesprekken tussen ouders en leerkrachten. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
 • Klassenbezoek door de IB-er voor de leerlingbespreking
 • Leerlingbespreking tussen leerkracht en IB-er. De leerlingen worden doorgesproken en tevens bekijken we de overdracht naar de nieuwe leerkracht voor het volgend schooljaar.
 • Bespreking leerkrachten van groep 2 en 3 en de IB-er: Gezamenlijk doornemen van de kinderen die (mogelijk) doorgaan naar groep 3.

Juni:

 • Tweede rapport en indien nodig een 10-minutengesprekken. Voor alle leerlingen van groep 1 en 2 is er wel een 10-minutengesprek.
 • Na de cito: evalueren groepsplannen, het maken van groepsoverzichten en de overdracht voor de nieuwe leerkracht.

Natuurlijk kunt u buiten deze vaststaande gespreksmomenten een afspraak maken met de leerkracht van uw kind als u zorgen heeft. Tevens bespreken de leerkracht en ib-er, als dit nodig mocht zijn, ook op andere momenten zorgleerlingen met elkaar.


Toetskalender

In deze toetskalender staan alle toetsen die (buiten de methode toetsen) afgenomen worden op de Bosch en Hovenschool. Dit zijn voornamelijk de Cito toetsen, die de kinderen bij hun eigen leerkracht in de klas maken. Er staan echter ook een aantal toetsen in die de IB-er (indien nodig) afneemt.

September/Oktober/November:

Groep 1-2: Auditieve screening

Groep 3: Herfstsignalering: Lezen

Groep 8: IEP; Leervermogen, niet vakgebonden

Groep 3 tot en met 8: Pi-dictee; voor leerlingen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun spellingvaardigheden

Groep 3 tot en met 8: EMT (een minuut toets) en Klepel: beide voor leerlingen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun leesvaardigheden

November/December:

Groep 8: Drempelonderzoek bij leerlingen met voorlopig vo advies: VMBO

Januari/Februari:

Groep 1 en 2: TaaltoetsvoorAlleKleuters(TAK)toets voor kinderen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun taalontwikkeling.

Groep 2: Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters

Groep 3: Wintersignalering; Lezen

Groep 3 tot en met 8: Cito Spelling

Groep 3 tot en met 8: Cito Rekenen en Wiskunde

Groep 3 tot en met 8: Cito DMT (Drie Minuten Toets); woordlezen

Groep 4 tot en met 8: Cito Begrijpend lezen

Groep 3 tot en met 8: Cito Avi-lezen: tekstlezen

Groep 8: Cito werkwoordspelling

Groep 8: Cito Studievaardigheden

Groep 8: IEP; vorderingen taal, lezen, spellen, rekenen, en studievaardigheden.

Maart:

Groep 3: Lentesignalering

Groep 3-8: Pi-dictee voor een aantal leerlingen

groep 3-8: EMT en Klepel voor een aantal leerlingen

Mei/Juni:

Groep 1-2: Auditieve screening

Groep 1-2: TAK-toets voor een aantal kinderen.

Groep 2: Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters

Groep 3: Eindsignalering; Lezen

Groep 3 tot en met 7: Cito Spelling

Groep 3 tot en met 7 Cito Rekenen en Wiskunde

Groep 3 tot en met 7: Cito DMT

Groep 4 tot en met 7: Cito Begrijpend lezen

Groep 3 tot en met 7: Cito Avi lezen

Groep 6 en 7: Cito Studievaardigheden

Groep 7: Cito Werkwoordspelling

Door het hele jaar heen:
Tevens kunnen bepaalde toetsen ook op andere momenten ingezet worden om zo een nog beter beeld te krijgen van uw kind. Hieronder vallen de reeds (voor een aantal leerlingen) geplande Pi-dictee, EMT en Klepel. Maar ook DLE-toetsen hoofdrekenen, rekenen en begrijpend lezen.

Cito op de Bosch en Hovenschool

Begrijpend lezen:
Deze toets maakt de vaardigheid op het gebied van begrijpend lezen inzichtelijk. De toets bevat gevarieerde opgavevormen en verschillende tekstsoorten.

Drie-Minuten-Toets (DMT) en AVI:
Beide toetsen worden gebruikt als signaleringsinstrument. De technische leesvaardigheid van de leerlingen wordt in beeld gebracht. Deze leestoetsen worden individueel afgenomen.

De Drie-Minuut-Toets (afgekort DMT) bestaat uit 3 kaarten met rijtjes woorden. Per kaart krijgen de leerlingen een minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden foutloos hardop te lezen. Van groep 3 tot en met groep 8 wordt bij alle leerlingen 1 à 2 x per jaar de DMT afgenomen.

Bij AVI krijgen de leerlingen een tekst op hun niveau. Een leerling beheerst een niveau als het verhaal binnen de vastgestelde tijd (varieert per verhaal) en met een beperkt aantal fouten heeft gelezen. Leerlingen worden niet meer getoetst als zij het plusniveau beheersen.

Rekenen-Wiskunde:
Met deze toets wordt de rekenvaardigheid van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gevolgd. De toetsen bevatten met name contextopgaven. Zo maakt de toets duidelijk of leerlingen rekenvaardigheden kunnen toepassen in de praktijk.

Rekenen voor kleuters:
Op de Bosch en Hovenschool gebruiken wij alleen de toetsen voor groep 2. De toets richt zich op het voorbereidend rekenen op het gebied van getallen, meten en meetkunde. Hierbij valt ook te denken aan vaardigheden als tellen en het kennen van begrippen zoals lang en kort.

Spelling:
De toetsen voor spelling bevatten de spellingscategorieën uit de meest gebruikte methodes voor spelling. De toetsen bestaan uit dicteeopgaven waarbij de leerling een gesproken woord noteert. De opgaven richten zich op actieve spelling.

Studievaardigheden:
Met de Citotoets studievaardigheden volgen we de studievaardigheden in de groepen 6 t/m 8. Elke toets bevat twee taken. Eén van de taken bevat opgaven over kaartlezen en het lezen van tabellen, schema’s en grafieken. De andere taak bevat opgaven over het samenvatten van studieteksten en het opzoeken van informatie.

Taal voor kleuters:
Ook bij taal voor kleuters gebruiken we alleen de toetsen voor groep 2. Deze bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm en schriftoriëntatie.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geven we een uitgebreide toelichting op welke wijze we invulling geven aan ons onderwijs. Het document is middels onderstaande link te lezen.

BHS_SOP_21_22_def.pdf