Extra ondersteuning en dyslexie

Extra ondersteuning en dyslexie

We bieden op de Bosch en Hovenschool de mogelijkheid om leerlingen die moeite hebben in één of meerdere vakgebieden, extra te ondersteunen. Met behulp van materiaal uit de methode maar ook aanvullend materiaal probeert de leerkracht zo goed mogelijk bij het niveau van elke leerling aan te sluiten. Hierbij kan de verlengde instructie ingezet worden waarbij de leerkracht aan een klein groepje leerlingen herhaalde uitleg geeft. Dit kan o.a. door de stof via een andere invalshoek, daarbij de onderliggende didactiek van het onderwerp te blijven volgen, aan te bieden maar altijd met als doel de leerlingen te begeleiden naar het zelfstandig verwerken.

Soms heeft een leerling meer tijd en ondersteuning nodig om stof tot zich te nemen en is het fijn om in een klein groepje apart uit de klas gehaald te worden. Om binnen passend onderwijs aan deze onderwijsbehoefte te voldoen, wordt vanuit het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband remedial teaching ingezet.

Naar aanleiding van o.a. de Citoresultaten wordt jaarlijks vastgesteld op welk gebied RT wordt ingezet. De leerkracht, RT-er en IB-er kijken gezamenlijk welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt in de groepsplannen verwerkt.

Op het moment dat er gedacht wordt aan mogelijke dyslexie wordt dit met de ouders van de leerling besproken. Gekeken naar mogelijke leesproblemen of mogelijke dyslexie, worden de volgende criteria hierin meegenomen:

  • Is er uitval op woordlezen en/of spelling?
  • Hoe verhoudt zich dit met de scores op het gebied van rekenen?
  • Hoe is de vooruitgang na de extra begeleiding (van minimaal 2 x 30 minuten per week) op lezen en/of spelling?

Is bij een leerling dyslexie vastgesteld, dan krijgt hij/zij op school compenserende en dispenserende maatregelen die het lezen en/of spellen makkelijker maken. Deze maatregelen en afspraken komen in een persoonlijk dyslexiekaart die elk jaar met ouders besproken wordt.