MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Bosch en Hovenschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie leerkrachten van de school (de personeelsgeleding). De MR komt 6 à 7 keer per jaar bijeen om verschillende onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken. Het gaat bijvoorbeeld over personeelsbeleid, onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan, schoolgids, vakantieplanning, schooltijden, huisvesting, besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft op grond van de wet voor een aantal onderwerpen instemmings- of adviesbevoegdheid. De schoolleiding betrekt de MR bij dit soort onderwerpen alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De rol van de MR varieert dus van meedenken tot het kritisch volgen van het beleid van de school(leiding).

Jaarverslag_MR_2021_2022.pdf

Jaarverslag_MR_2019_2020.pdf

Jaarverslag_MR_2018_2019_20190712.pdf

Jaarverslag_MR_2017_2018_20180717.pdf

Jaarverslag_MR_2016_2017.pdf

Graag willen wij als MR een klankbord vormen voor wat er op school leeft. Daarom nodigen wij jullie (ouders) uit om actief met ons mee te denken over van alles wat er speelt en waar jullie belang aan hechten op school. Jullie kunnen een mail sturen naar “mr@boschenhovenschool.nl” of één van ons aanspreken op het schoolplein. Het gaat hierbij niet om individuele situaties, maar om algemene zaken en collectieve belangen. De data voor de MR-vergaderingen staan op de jaarkalender en op deze pagina; het staat iedere ouder vrij om een vergadering bij te wonen. Via de weekbrief van de school en de MR-vergaderingen kunnen jullie op de hoogte blijven van waar de MR zich mee bezig houdt. Om een goed beeld van ons te krijgen stellen wij ons hieronder aan u voor.

Wieger ten Have

Mijn naam is Wieger ten Have en ik ben een van de ouders in de MR. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een stabiele en goed georganiseerde schoolomgeving. Als je denkt dat iets de aandacht van de MR verdient: spreek me aan en laat het weten of stuur een mail.

Sander Kranenburg

Mijn naam is Sander Kranenburg en ik ben de trotse vader van Marnix en Floris-Jan.

Ik wil mijn kennis inzetten voor de MR om op deze wijze te waarborgen dat onze kinderen een leerzame maar bovenal leuke schooltijd hebben.

Margriet Timmerman-Kat

Als je wilt meedenken en iets wilt kunnen zeggen over het beleid en het bestuur op school moet je daar natuurlijk wel iets voor doen.
Uit nieuwsgierigheid naar iets nieuws en dankbaar bij te kunnen dragen heb ik mij beschikbaar gesteld als MR-lid voor de Bosch en Hoven.
Twijfel niet om mij even aan te spreken bij vragen of onderwerpen voor in de MR-vergadering.

Margriet Timmerman-Kat (moeder Janna & Silke)

Suzanne Tegels

Ik ben Suzanne Tegels, leerkracht groep 7.
Als je iets wilt voorleggen aan de MR en ik iets daarin kan betekenen, dan hoor ik het graag!

Willem Lucas

Mijn naam is Willem Lucas. Ik ben leerkracht van groep 4 en ik doe dat met heel veel plezier. Vanuit het team ben ik lid van de MR. Voor mij is het van belang dat ik mee kan denken over onderwerpen waar de school, en dus de leerlingen, zich in kunnen ontwikkelen.