MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Bosch en Hovenschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders van leerlingen (de oudergeleding) en drie leerkrachten van de school (de personeelsgeleding). De MR komt 6 à 7 keer per jaar bijeen om verschillende onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken. Het gaat bijvoorbeeld over personeelsbeleid, onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan, schoolgids, vakantieplanning, schooltijden, huisvesting, besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft op grond van de wet voor een aantal onderwerpen instemmings- of adviesbevoegdheid. De schoolleiding betrekt de MR bij dit soort onderwerpen alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De rol van de MR varieert dus van meedenken tot het kritisch volgen van het beleid van de school(leiding).

Jaarverslag_MR_2021_2022.pdf

Jaarverslag_MR_2019_2020.pdf

Jaarverslag_MR_2018_2019_20190712.pdf

Jaarverslag_MR_2017_2018_20180717.pdf

Jaarverslag_MR_2016_2017.pdf

Graag willen wij als MR een klankbord vormen voor wat er op school leeft. Daarom nodigen wij jullie (ouders) uit om actief met ons mee te denken over van alles wat er speelt en waar jullie belang aan hechten op school. Jullie kunnen een mail sturen naar “mr@boschenhovenschool.nl” of één van ons aanspreken op het schoolplein. Het gaat hierbij niet om individuele situaties, maar om algemene zaken en collectieve belangen. De data voor de MR-vergaderingen staan op de jaarkalender en op deze pagina; het staat iedere ouder vrij om een vergadering bij te wonen. Via de weekbrief van de school en de MR-vergaderingen kunnen jullie op de hoogte blijven van waar de MR zich mee bezig houdt. Om een goed beeld van ons te krijgen stellen wij ons hieronder aan u voor.

Oudergeleding:
Sander Kranenburg - voorzitter
Albert Kassies - secretaris
Carin van Meel - Biemond

Personeelsgeleding:
Michele Jansen
Annelies Kastelein

Sander Kranenburg

Mijn naam is Sander Kranenburg en ik ben de trotse vader van Marnix en Floris-Jan.

Ik wil mijn kennis inzetten voor de MR om op deze wijze te waarborgen dat onze kinderen een leerzame maar bovenal leuke schooltijd hebben. Als je denkt dat iets de aandacht van de MR verdient: spreek me aan en laat het weten of stuur een mail.

Carin

Mijn naam is Carin de Meel - Biemond moeder van 3 kinderen op school. Ik wil graag meedenken met zaken die in en om de Bosch en Hovenschool en op beleidsniveau bij Twijs spelen. Ik heb mij beschikbaar gesteld omdat ik met drie kinderen op school graag ook op deze manier een bijdrage wil leveren. Twijfel niet om mij even aan te spreken bij vragen of onderwerpen voor in de MR-vergadering.

Michelle

Ik ben Michelle Jansen. Ik geef Remedial Teaching, les aan de Verrekijkerklas, en ik ben de HB-specialist. Ik vind heerlijk om met onderwijsontwikkeling bezig te zijn en kijk graag op een systematische manier naar goed onderwijs. De MR is hier een belangrijk onderdeel van, dus fijn om hier deel van uit te maken!

Annelies

Ik ben Annelies Kastelein-Gijsen, leerkracht van groep 6.
Ik vind het belangrijk dat de school in ontwikkeling blijft en praat en denk hier graag over mee.