Ouder Commissie

De oudercommissie (OC)

De oudercommissie (OC) bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders en een tweetal teamleden die de school helpen bij de jaarlijks terugkerende activiteiten. Hieronder vallen het sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, het schoolreisje, maar ook diverse sport- & culturele activiteiten. De OC heeft samen met het team bij al die activiteiten coördinerende en uitvoerende taken. De OC vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de oudercommissie zijn makkelijk bereikbaar via oc@boschenhovenschool.

Financiën

Net als andere scholen in het basisonderwijs vraagt ook de Bosch en Hovenschool jaarlijks een bijdrage aan de ouders voor extra activiteiten en voorzieningen die niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) worden betaald. Deze bijdrage is tweeledig.

Activiteitenbijdrage

Door betaling van de jaarlijkse activiteitenbijdrage financieren de ouders/verzorgers van de leerlingen de verschillende jaarlijks terugkerende activiteiten. De activiteitenbijdrage wordt vastgesteld door de OC. Dit bedrag is € 65 per kind. Hiervan wordt ongeveer € 30 gebruikt voor de schoolreis, ongeveer € 12 wordt gebruikt voor Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ongeveer € 7,50 wordt gebruikt voor klassenactiviteiten (voornamelijk excursies, zoals de pluktuin, het concertgebouw en musea). Het resterende bedrag wordt onder andere gebruikt voor sport, activiteiten rondom het jaarlijkse eindfeest en ondersteuning van culturele activiteiten. Als uw kind na de kerst instroomt, is de activiteitenbijdrage € 40. De activiteitenbijdrage is vrijwillig, maar het niet betalen van de activiteitenbijdrage kan inhouden dat een kind bijvoorbeeld niet mee kan op schoolreis. Er is géén winstoogmerk. Alle inkomsten in een schooljaar worden ook in dat schooljaar besteed. 

Gedetailleerde inzage in de begroting van de activiteiten en realisatie van dit schooljaar en eerdere jaren kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen. Schroom niet de OC te benaderen – zij zijn er tenslotte voor de ouders, maar vooral voor de kinderen! Dit kan op het schoolplein of via oc@boschenhovenschool.nl.

Investeringsbijdrage

Naast de activiteitenbijdrage vragen wij ieder jaar een investeringsbijdrage. De investeringsbijdrage wordt gebruikt voor zaken die (jarenlange) toegevoegde waarde hebben voor alle kinderen en waarvoor vanuit de overheid, de gemeente en Salomo geen budget is. Voorbeelden zijn: de aanschaf van digitale schoolborden, het opknappen en vervangen van beide schoolpleinen, de lange termijn investering in de schoolbibliotheek, spelmateriaal voor de gymzaal, extra hygiëne van de toiletten, muzieklessen voor alle kinderen en buitenspeelgoed.

De investeringsbijdrage kunt u beschouwen als sponsoring/donatie. De investeringsbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Voor de kinderen is het echter heel belangrijk dat de ouders meebetalen aan de investeringen bedoeld voor alle kinderen van de Bosch en Hovenschool. Zonder de bijdrage van ouders zouden noodzakelijk geachte en gewenste investeringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

De investeringsbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door de bestuursleden van de Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool (Zie hierna). De afgelopen jaren was de investeringsbijdrage € 55. Ook voor de investeringsbijdrage geldt dat er géén winstoogmerk is. Door incidentele grote uitgaven kan de besteding over meerdere schooljaren verspreid zijn.

De directeur en het team (met eventueel input vanuit ouders) overleggen over investeringen welke alle leerlingen ten goede komen en die vanuit bestaande budgetten moeilijk te regelen zijn. De directeur moet eerst alle andere mogelijke budgetten onderzoeken voordat het in aanmerking komt voor het investeringsbudget. De directeur levert uiteindelijk een (gebundelde) investeringsaanvraag aan bij de Stichting, die de aanvraag beoordeelt.

De vrijwillige ouder- en investeringsbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet (kunnen) betalen, mogen altijd meedoen.

Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

De stichting bestaat uit de oudergeleding van de MR en de voorzitter en penningmeester van de OC. Deze stichting int en beheert de bijdragen voor de activiteitenbijdrage en investeringsbijdrage. De stichting verantwoordt alle uitgaven jaarlijks. In een brief van de penningmeester van de OC wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd de investerings- én activiteitenbijdrage over te maken. In deze brief staat ook vermeld waar de investeringsbijdragen aan zijn besteed.