Pluswerk op de Bosch en Hovenschool

Kinderen die meer aankunnen in de klas.

Op de Bosch en Hovenschool wordt in alle klassen gedifferentieerd gewerkt: tenminste op 3 verschillende niveaus wordt de lesstof aangeboden. Sommige leerlingen hebben daarbij nog meer uitdaging nodig. De normale lesstof wordt aan deze leerlingen in de klas compacter aangeboden, dat betekent dat zij de stof met minder uitleg aangeboden krijgen en minder herhalen om te oefenen. Deze leerlingen hebben hierdoor tijd om aan het extra uitdagende werk te werken.

We hebben hiervoor onder andere voor alle groepen ‘Levelwerk’, boxen waarin materiaal zit dat extra uitdagend is. In de Levelboxen zitten zowel materialen voor meer taalvaardige- alsook meer rekenvaardige leerlingen. De opdrachten dagen uit om op een andere manier aan de slag te gaan met de lesstof.

Verrekijkerklas

Op de Bosch en Hovenschool is de plusklas de ‘Verrekijkerklas’ genoemd. In deze klas kijken de leerlingen verder dan de normale lesstof in de klas en zij kijken met een vergrootglas naar hun eigen leerproces. Leerlingen die aan de criteria voor de Verrekijkerklas voldoen gaan een keer per week onder leiding van de plusklasleerkracht aan de slag. De lessen in de Verrekijkerklas zijn gebaseerd op de ideeën van Benjamin Bloom, die in zijn ‘Bloom’s Taxonomie’ (classificatie) 6 niveaus van denken onderscheidt. De eerste drie zijn ‘onthouden’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’. Deze drie noemde hij de ‘Lagere Orde Denkvaardigheden’. De laatste drie zijn ‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren'; de ‘Hogere Orde Denkvaardigheden’. De Hogere Orde Denkvaardigheden passen goed bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en dagen uit tot een diepere verwerking.

Bij het maken van de opdrachten wordt een beroep gedaan op hun executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die nodig zijn bij het plannen en sturen van activiteiten. Dit zijn opdrachten met een hoog abstractieniveau, die een beroep doen op creativiteit, metacognitieve vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerken met anderen. We werken in het bijzonder aan leervaardigheden zoals het doorzetten wanneer de opgave moeilijk blijkt, nauwkeurig werken en hulp vragen wanneer dit nodig is.

De Bosch en Hovenschool heeft een HB protocol, waarin alle criteria om in aanmerking te komen voor de Plusklas beschreven staan. Voorts wordt samengewerkt met ‘Day a Weekschool’ ( zie schoolgids) en met verschillende ons omringende scholen voor Voortgezet Onderwijs, voor bv. uitwisseling op wiskundegebied.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Kleuters die op meerdere gebieden tegelijk al een voorsprong laten zien (en meestal opvallend taalvaardig zijn) hebben een ontwikkelingsvoorsprong. Ook in de kleuterklassen staan Levelboxen met uitdagender materiaal, waar zij in de groep mee kunnen werken. Een keer in de week gaan ook zij met de plusklasleerkracht aan de slag met opdrachten waarbij zowel inzicht als creativiteit een rol spelen.

Schoolloopbaan

Binnen de school volgen we leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong om in te kunnen spelen op de behoefte aan verdieping en verrijking. De leerkracht werkt samen met de intern begeleider, de ouders en de specialist begaafde leerlingen om voor deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden waardoor zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.